Le régime des assemblées générales à distance fait peau neuve
Nieuws

Stelsel van algemene vergaderingen op afstand in een nieuw jasje

Met het oog op de modernisering van het stelsel inzake het houden van algemene vergaderingen op afstand heeft de wetgever beslist om, middels enkele aanpassingen, een definitief karakter te geven aan de tijdelijke maatregelen die in deze context werden beslist bij Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020.

 

De wet van 20 december 2020 betreffende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 wijzigde immers het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om het houden en organiseren van algemene vergaderingen van vennootschappen op afstand te vergemakkelijken en te versoepelen, en tegelijkertijd de rechten van de aandeelhouders te waarborgen.


Specifiek voor de NV, CV en BV gelden de nieuwe regels als volgt:

  • Het bestuursorgaan kan op eigen initiatief (en dus zonder dat er een statutaire machtiging nodig is) beslissen om de aandeelhouders toe te laten op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld;
  • Aandeelhouders hebben nog steeds de mogelijkheid om fysiek deel te nemen aan de algemene vergadering;
  • De vennootschap moet beschikken over een elektronisch communicatiemiddel waarmee (i) de identiteit en de hoedanigheid van de aandeelhouders die er gebruik van maken kan worden gecontroleerd en (ii) waarmee de aandeelhouder de debatten kan volgen en zijn of haar stemrecht in real time kan uitoefenen, alsook actief kan deelnemen aan de beraadslagingen en vragen kan stellen;
  • De elektronische communicatiemiddelen hoeven niet bijzonder “geavanceerd” te zijn, wat betekent dat er gebruik kan worden gemaakt van “traditionele” videoconferentiesystemen zoals Zoom, Teams of Skype.

Wat betreft de invoering van elektronische communicatiemiddelen om de actieve deelname van de aandeelhouders aan de beraadslagingen en hun recht om vragen te stellen te waarborgen, hebben de vennootschappen tot 30 juni 2021 de tijd om aan deze wettelijke verplichting te voldoen.

Deze overgangsperiode heeft nut voor een onderneming waarvan het bestuursorgaan kan uitleggen waarom de vennootschap niet over een dergelijk communicatiemiddel beschikt (bijvoorbeeld technische en praktische problemen omwille van een zeer groot aantal aandeelhouders).

Voorts wordt er vastgehouden aan het principe dat de oproeping tot de algemene vergadering nauwkeurig de modaliteiten van de deelname op afstand moet vastleggen en dat de leden van het bureau, de bestuurders en de commissaris de vergadering fysiek moeten bijwonen.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten