Nieuws

Impact van een lagere vennootschapsbelasting op de waarde van ondernemingen

Eind augustus kondigde Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) het plan aan om de vennootschapsbelasting te verlagen naar een eenvormig tarief van 20%.

Om dat plan te financieren liggen verschillende pistes op tafel, waaronder de afschaffing van de notionele interestaftrek en de verhoging van de roerende voorheffing. België zou op die manier aansluiten bij een algemene tendens op Europees niveau, te meer gezien ons land momenteel een van de hoogste belastingtarieven voor vennootschappen ter wereld hanteert. Deminor onderzocht alvast de impact van deze verlaging op de waarde van een onderneming.

Impact op de waardering van beursgenoteerde ondernemingen?

De vennootschapsbelasting in België kent een nominaal tarief van 33,99%. Dankzij de verschillende gunstmaatregelen, waaronder de notionele interestaftrek, bedraagt het werkelijke tarief in België tussen de 24 en 27% (volgens een recente analyse van het audit kantoor KPMG).

Een eigen nazicht leert ons dat de gemiddelde effectieve belastingvoet van de BEL20 ondernemingen schommelt rond 23%, of 26% na normalisaties. Deze normalisaties betreffen de uitsluiting van de gereglementeerde vastgoedvennootschappen die genieten van een bijzonder gunstregime, de verlieslatende vennootschapen, de holdings, enz. Merk op dat de BEL20 ondernemingen internationaal aanwezig zijn en bijgevolg mogelijks belastingen betalen in andere landen aan een verschillend tarief.

Indien we de impact van de verlaging van het tarief onderzoeken op de waardering van de beursgenoteerde ondernemingen zou het effectieve belastingtarief dalen van 26% naar het eenvormige tarief van 20%. In dit geval zou het resultaat na belastingen van de Belgische ondernemingen, indien het overige gelijk blijft, stijgen met 8,11%.

Betekent dit dat de waarde van onze bedrijven van de ene dag op de andere met 8,11% stijgt? De realiteit is complexer. Een waardering van een (beursgenoteerde) onderneming baseert zich op de nettokaspositie en de toekomstige operationele kasstromen. Het resultaat na belastingen is een boekhoudkundig resultaat en weerspiegelt niet de operationele kasstroom.

Volgens de laatste factsheet van Euronext bedraagt de P/E-ratio (Price-to-Earnings) van de BEL20 ondernemingen 38,03 over de voorbije 12 maanden, terwijl de PCF (Price-to-Cash-Flow) 6,55 bedraagt. Dit bewijst dat het resultaat na belastingen slechts een beperkt deel van de ondernemingswaarde weergeeft. Het resultaat na belastingen vertegenwoordigt gemiddeld slechts 17,22% van de kasstromen van een onderneming. Indien de verlaging werkelijk zou plaatsvinden zou de ondernemingswaarde dus met 1,40% (8,11% x 17,22%) toenemen.

Dit percentage is een gemiddelde voor de BEL20 ondernemingen en is zuiver een theoretische raming. Het voordeel van de lagere vennootschapsbelasting, en bijgevolg de impact op de ondernemingswaarde, verschilt voor elke onderneming naargelang haar eigen parameters.

Impact op de waardering van KMO’s?

Alhoewel KMO’s een hogere notionele interestaftrek genieten, beschikken ze niet over dezelfde mogelijkheden als grote ondernemingen om de belastingfactuur te drukken. Voor de kleinere KMO’s gelden wel al lagere tarieven (vanaf 28,84 in plaats van 33,99%). Bijgevolg kunnen wij stellen dat de effectieve belastingsdruk relatief vergelijkbaar is tussen kleine en grote ondernemingen. Dit stellen we vast bij onze klanten en werd ook bevestigd in een recente studie van het audit kantoor KPMG.

We kunnen dan ook voor deze oefening beschouwen dat het aandeel van het nettoresultaat in de cashflow van een kleine onderneming materieel niet echt verschild van deze van een BEL20 onderneming.

Wij beschouwen dan ook dat de kleine Belgische ondernemingen evenveel van deze maatregel zouden profiteren als de grote ondernemingen.

Verminderde impact van de notionele interestaftrek in de toekomst

Er moet ook op gewezen worden dat de vermindering geboden door de notionele interestaftrek is gelinkt aan de rentecurve en dus jaar na jaar afneemt. Het tarief voor het boekjaar 2016 zal 0,237% bedragen, daar waar het in 2014 nog 2,63% bedroeg. Dit impliceert dat de fiscale druk voor het jaar 2016 zal verhogen en dat een eventuele belastingvermindering dus een belangrijkere impact zou hebben.

Om onze oefening volledig te maken, indien de vermindering van het effectieve belastingtarief van 30% naar 20% zou gaan, dan zou de theoretische verhoging van de waarde van de aandelen 2,46% bedragen.

Besluit

Een vermindering van de vennootschapsbelasting heeft met zekerheid een positieve impact op de waardering van ondernemingen. Dit effect moet echter genuanceerd worden aangezien de waarderingen steunen op de beschikbare cash en niet louter op het nettoresultaat na belastingen. Deze impact moet eveneens gezien worden in het licht van de actuele fiscale druk welke, vanwege de vermindering van de notionele interestaftrek, licht toeneemt.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten