Waarderingen en financiële diensten

Deminor beschikt over een ervaren team van financiële experten die financiële ondersteuning bieden aan aandeelhouders, managers en bestuurders van KMO’s, familiebedrijven en beursgenoteerde ondernemingen.

Onze diensten binnen ‘ Waardering en financiële diensten ’ omvatten meer bepaald:

 

Objectieve waardebepaling van uw onderneming of participatie

Een objectieve waardebepaling van uw onderneming of participatie biedt niet alleen inzicht in de actuele ondernemings- en aandeelhouderswaarde, maar ook een belangrijk inzicht in de voornaamste value drivers van de onderneming en de waardeontwikkeling over de voorbije jaren.

Een deskundige waardebepaling is een belangrijke component bij het nemen van strategische beslissingen inzake het beheer van uw aandeelhouderspositie, hetzij in het kader van een familiale overdracht, een exit van een aandeelhouder, een verloningsbeleid of een overname van een participatie. Een periodieke waardebepaling maakt tegelijk deel uit van een goed corporate governance beleid.

De gestructureerde aanpak van Deminor garandeert u een uiterst professionele begeleiding bij de opmaak van een objectieve waardebepaling, gebaseerd op de gebruikelijke waarderingsmethodes, m.n. de Discounted Cash Flow-methode, de Multiples-methode en de methode van de substantiële waarde.

 

Financiële analyse en rapportering

Aandeelhouders en bestuurders hebben nood aan betrouwbare informatie en aan de juiste meetinstrumenten om met de vereiste inzichten beslissingen te nemen. Een grondige financiële analyse biedt u inzicht in de belangrijkste financiële ratio’s (solvabiliteit, liquiditeit, rendabiliteit en toegevoegde waarde), de meest relevante inkomsten en kosten, de operationele en financiële kasstroom, de samenstelling van het bedrijfskapitaal en helpt u bij het identificeren van de belangrijkste KPI’s.

Dankzij de invoering van een financiële rapportering, op basis van tussentijdse of jaarlijkse cijfers, krijgt u een overzichtelijke samenvatting van de belangrijkste uitkomsten en aandachtspunten van de financiële analyse. Het is een transparant rapport met informatieve waarde naar aandeelhouders, bestuurders en managers, en kan ook dienen voor uw relaties met financiële instellingen of met overige stakeholders.

Deminor beschikt over een team van financiële experten die u kunnen bijstaan bij de opmaak van een financiële analyse en/of financiële rapportering. Dit maakt onderdeel van een goed corporate governance beleid en kan ook cruciaal zijn bij het indienen van een financieringsdossier of bij het evalueren van de strategie op langere termijn.

 

Opmaak en analyse van een financieel plan

Een financieel plan is een belangrijk onderdeel van een businessplan, een strategisch plan waarin de doelstellingen en gewenste ontwikkeling van een onderneming worden vastgesteld en onderbouwd. Een financieel plan is de vertaling van de gekozen strategie in concrete cijfers met een projectie van de balans- en resultatenrekening en verwachte kasstromen voor de eerstkomende jaren.

Deminor staat u bij in de opmaak of beoordeling van een financieel plan van uw onderneming. Een onderbouwd en realistisch financieel plan verschaft u een helder inzicht in de verwachte financiële situatie van de onderneming. Het biedt een handige leidraad voor toekomstige beslissingen en is onmisbaar in onderhandelingen met investeerders of banken. Deminor helpt ook regelmatig aandeelhouders, bestuurders en managers om op een kritische en objectieve wijze het lopende business en financieel plan te beoordelen.

 

Objectieve beoordeling van een transactie of fairness opinie

Aandeelhouders worden geconfronteerd met transacties die hun positie grondig kunnen beïnvloeden zoals een kapitaalverhoging met verwatering van hun belang, een fusie of overname, een herstructurering, een squeeze-out, enz.  Daarnaast kunnen er ook wijzingen komen in de structuur, samenstelling en werking van de bestuursorganen die strijdig zijn met de gangbare corporate governance aanbevelingen.

Met een fairness opinion of second opinion van Deminor, beschikken aandeelhouders of bestuurders op een objectieve en kritische beoordeling of de beoogde transactie of de geplande structuurwijziging billijk is en uw belangen als aandeelhouder eerbiedigt.