Governance en bescherming van aandeelhouders

Om een gezonde groei in niet-beursgenoteerde bedrijven te bevorderen, is het cruciaal om de belangen te aligneren tussen aandeelhouders, bestuur en management, en de zeggenschap van de diverse partijen af te bakenen.

In dit kader kan Deminor u bijstaan met een grondige analyse, het formuleren en implementeren van aanbevelingen inzake corporate governance en aandeelhoudersbescherming.

Onze diensten binnen “governance en aandeelhoudersbescherming” omvatten meer bepaald:

 

Implementatie van corporate governance

De implementatie van corporate governance aanbevelingen, aangepast aan de onderneming in kwestie, biedt een antwoord op volgende uitdagingen:

  • Instabiliteit van het aandeelhouderschap
  • Moeilijkheid bij het aantrekken van externe investeerders
  • Onvoldoende evenwicht binnen de bestuursorganen
  • Onzekerheid omtrent (familiale) opvolging of overdracht
  • Gespannen relaties binnen de verschillende organen van de onderneming
  • Onvoldoende betrokkenheid van alle aandeelhouders

Deminor helpt u bij het professionaliseren van de vergaderingen van uw bestuur en het kiezen voor de adequate structuur en taakverdeling, een noodzaak bij een groeiende onderneming of familiebedrijf.  Een sterk corporate governance beleid biedt een helder kader en duidelijke structuur om tot een goed, efficiënt en verantwoord beleid te komen.

Lees meer over corporate governance

 

Analyse (sterkte/zwakte) van uw positie als (minderheids)aandeelhouder

De analyse van uw positie als (minderheids)aandeelhouder laat toe te beoordelen of uw rechten als aandeelhouder voldoende gewaarborgd zijn en in te schatten wat de sterktes en zwaktes zijn, zowel op juridisch als financieel vlak, van de huidige aandeelhouderspositie.

Deminor helpt u bij het verkrijgen van een gunstigere onderhandelingspositie, een grotere betrokkenheid en een beter beheer en opvolging van uw participatie, en boogt hierbij op een jarenlange ervaring in het begeleiden van minderheidsaandeelhouders. Deminor zorgt ervoor dat u als aandeelhouder niet alleen meer betrokken wordt, maar ook met meer regelmaat en toekomstgericht wordt geïnformeerd.

Lees meer 

 

Opmaak van een aandeelhoudersovereenkomst of familiecharter

De opmaak van een aandeelhoudersovereenkomst of familiecharter laat toe om de interne relaties en zeggenschapsstructuren in een onderneming te definiëren, waarbij de betrokkenheid van de aandeelhouders wordt vergroot en alle partijen perfect weten wat de spelregels zijn voor de toekomst.

Hierbij dienen ook niet-actieve aandeelhouders voldoende kennis van zaken te hebben om op lange termijn de onderneming te ondersteunen. Bij familiale ondernemingen worden de interne relaties doorgaans gedefinieerd in de vorm van een familiecharter.

Deminor helpt u om uw visie over het aandeelhouderschap op lange termijn te bestendigen door afspraken hieromtrent in een aandeelhoudersovereenkomst of familiecharter vast te leggen.

Lees meer

 

Structureren van familiale governance

Het structureren van familiale governance in familiebedrijven laat toe tijdig te anticiperen op verschillende grote uitdagingen, zoals de opvolging of generatiewissels binnen de onderneming.

In een familiebedrijf zijn de belangen die op het spel staan niet altijd eenvoudig te verzoenen.  Bovendien zijn er meestal personen die verschillende hoedanigheden combineren met elk hun eigen belang, al dan niet actief in de onderneming.

Deminor helpt uw belangen te aligneren en bevoegdheden evenwichtig te verdelen tussen de verschillende actoren door samen met alle partijen afspraken te maken en vast te leggen in een familiecharter. Op die manier legt u de fundamenten voor een gedegen familiale opvolging.

Lees meer

 

Bijstand op aandeelhoudersvergaderingen en op vergaderingen van de raad van bestuur

De bijstand op aandeelhoudersvergaderingen en op vergaderingen van de raad van bestuur laat toe een vlot verloop van de vergaderingen te bewerkstelligen door het op voorhand treffen van de nodige voorbereidingen, het coördineren tijdens de vergaderingen en het zorgen voor opvolging achteraf.

Deminor helpt u bij het organiseren en professionaliseren van en verleent bijstand op de aandeelhoudersvergaderingen en vergaderingen van de raad van bestuur.

Lees meer