Governance en bescherming van aandeelhouders

Om een gezonde groei in niet-beursgenoteerde bedrijven te bevorderen, is het cruciaal om de belangen tussen aandeelhouders, bestuur en management te stroomlijnen en de zeggenschap van de diverse partijen af te bakenen.

In dit kader kan Deminor u bijstaan met een grondige analyse van de bestaande structuren en organen, en het formuleren en implementeren van aanbevelingen op vlak van corporate governance en bescherming van aandeelhouders.

Onze diensten binnen “governance en bescherming van aandeelhouders” omvatten meer bepaald:

 

Implementatie van corporate governance

De implementatie van corporate governance aanbevelingen, aangepast aan de specifieke context van de onderneming in kwestie, biedt een antwoord op verschillende uitdagingen zoals instabiliteit van het aandeelhouderschap, moeilijkheid bij het aantrekken van externe investeerders, onvoldoende evenwicht binnen de bestuursorganen, onzekerheid omtrent (familiale) opvolging of overdracht, gespannen relaties binnen de verschillende organen van de onderneming en onvoldoende betrokkenheid van alle aandeelhouders.

Deminor helpt u bij het professionaliseren van de vergaderingen van uw bestuur en begeleidt u bij het kiezen van de gepaste structuur en taakverdeling voor de verschillende vennootschapsorganen. Een sterk corporate governance beleid biedt een helder kader en duidelijke structuur om tot een goed, efficiënt en verantwoord bestuur van de onderneming te komen.

 

Juridische en financiële analyse van uw positie als aandeelhouder

De juridische en financiële analyse van uw positie als (minderheids)aandeelhouder laat toe om te beoordelen of uw rechten als aandeelhouder voldoende veiliggesteld zijn en geeft een helder beeld van de sterktes en zwaktes van uw huidige aandeelhouderspositie.

Deminor helpt u bij het verkrijgen van een gunstigere onderhandelingspositie, een grotere betrokkenheid en een beter beheer van uw participatie, gesteund op een jarenlange ervaring in het begeleiden van minderheidsaandeelhouders. Deminor zorgt ervoor dat u als aandeelhouder niet alleen meer betrokken wordt, maar ook met meer regelmaat en toekomstgericht wordt geïnformeerd.

 

Opmaak van een aandeelhoudersovereenkomst of familiecharter

De opmaak van een aandeelhoudersovereenkomst of familiecharter laat toe om een einde te maken aan  conflicten uit het verleden en preventief in te spelen op potentiële conflicten in de toekomst.  De interne relaties en zeggenschapsstructuren in een onderneming worden gedefinieerd, waarbij de betrokkenheid van de aandeelhouders wordt vergroot en alle partijen duidelijk weten wat de spelregels zijn voor de toekomst.

Hierbij dienen ook niet-actieve aandeelhouders voldoende kennis van zaken te hebben om op lange termijn de onderneming te ondersteunen. Bij familiebedrijven worden de interne relaties doorgaans gedefinieerd in de vorm van een familiecharter.

Deminor helpt u bij het veiligstellen van uw positie als aandeelhouder en het verzekeren van de continuïteit van de onderneming door de nodige afspraken vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst of familiecharter.

 

Structureren van familiale governance

Het structureren van familiale governance in familiebedrijven laat toe om tijdig te anticiperen op verschillende grote uitdagingen, zoals de opvolging of generatiewissels binnen de onderneming.

In een familiebedrijf zijn de verschillende belangen die op het spel staan niet altijd eenvoudig te verzoenen.  Bovendien zijn er vaak personen die verschillende hoedanigheden combineren met elk hun eigen belang (familielid, aandeelhouder, bestuurder, manager,…).

Deminor helpt de belangen in het familiebedrijf te stroomlijnen en de bevoegdheden evenwichtig te verdelen tussen de verschillende betrokken partijen door samen afspraken te maken en vast te leggen in een familiecharter. Op die manier worden de fundamenten gelegd voor een vlotte familiale opvolging.

 

Bijstand op aandeelhoudersvergaderingen en bestuursvergaderingen

De bijstand op aandeelhoudersvergaderingen en bestuursvergaderingen zorgt voor een vlot verloop van de vergaderingen door het op voorhand treffen van de nodige voorbereidingen, het coördineren tijdens de vergaderingen en het instaan voor de nodige opvolging achteraf.

Deminor helpt u bij het organiseren en professionaliseren van de aandeelhoudersvergaderingen en bestuursvergaderingen van uw onderneming.